Привет, Гость!
Chat (2) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: Bu dunyo sinovli wuni unutmaylik (!5-five kochirilgan).
oo BARBIY.Ada manga wim olib bering deyiwdan oldin,1marta romol obering degin. O BOYVATCHA.Ada mowi...davomi
MAXHUNTER - Tekin sinab ko'ring
Купить рекламу 50 руб.
Библиотека | Qarindoshlar (Insent)
1 2 >>

✍МАРДИКОР КИЗ. Кисса: 15 якуний кисм. (Реал вокеа)

Добавил:Siryozni (21.08.2019 / 22:44)
Рейтинг:rating 249788 article (2)
Прочтений:11504
Комментарии:14
��ухташам суд зали биносига йигилган оломон ичра хар хил туйгу хукмрон. Кимлардир томоша талаб, кимлардир ачинган, кимлардир эса кунглида хайратни хис килмокда. Аммо хеч кимнинг бундай нозик хилкатнинг кулидан одамни пичоклашдек иш келишига ишонгиси келмасди. Аъзам икки милиционер куршовида чикиб келиб айбланувчи курсисига бориб утирган Мохигулнинг аянчли ахволини кургач, рухан эзилиб кетди. У махбубасини бу ахволда кургандан кура уша милиционернинг туппончаси-дан ук еб улгани афзал эди. Мохигул бошини хам килиб утираркан, "кизим" деган овоздан бошини кутарди ва кузларида ёш халкала-ниб турган онасини курди. Волидаси уни бу ахволда курганидан иснод килгандек баттар бошини хам килди. "Кизим" деган овоз залда утирган Бурхон акани хам бефарк колдирмади. У овоз келган томонга угирилиб каради ва хайкалдек котиб колди. У таниш, айни дамда утмиш хотираларини жунбуш-га келтирган чехрага назари тушгач, куз олди хира тортди. "Нахотки, бу уша Матлуба булса?! - уйларди Бурхон ака. Шунча йилдан кейин... Эй Худо! Ахир, бу Мохигулнинг онаси экан-ку! Нахотки Унакада Мохигул..." Унинг хаёли пароканда булиб бир Матлуба опага, бир Мохигулга карарди. Безовта Бурхон аканинг нигохи собик севгилиси нигохига тукнаш келганда яна котиб колди. Айни дамда бу икки тукнаш карашлар орасида нечоглик сир ётганини узларидан бошка хеч ким билмасди. Суд окловчи ва кораловчи-нинг узаро бахсигачв бориб такалди. Суд раиси хайъат аъзолари билан келишган холда жабрланувчи (аникроги тажовузкор)нинг иштирокида судни давом эттирмокчи эканини баён этиб, бошка кунга колдирди. Хамма таркалди.
Аъзамнинг машинасига минаётган Матлуба опани эркак кишининг "Матлуба" деган овози тухтатди. У угирилиб оркага караганида рупарасида жавдираб Бурхон ака турарди.
- Матлуба, Мохигул сизнинг кизингизми?
Аёл собик севгилисини таниди.
- Бурхон ака, сиз бу ерда нима киляпсиз? - ажабланди Матлуба опа.
Бурхон ака унга синчков тикилиб яна саволини такрорлади:
- Мохигул кизингизми?
- Ха, - киска килди Матлуба опа.
- Демак!... -Бурхон ака миясига урилган уйдан довдираб колди. - Демак, у менинг хам...
- Йук, - чурт кесди аёл. - Сизни унга ота булишга хаккингиз йук!
- Нега мендан буни яширдингиз? - деди Бурхон ака узига-узи гапираётгандек паст овозда.
Бу гап-сузларни машина бошкарувчи томонида утирган Аъзам эшитар экан, карахт холда донг котиб колганди. Айни пайтда узлари билан узлари булиб колган собик эр-хотин уни пайкашма-ётгандек эди.
- Сиз биринчи хотинингизни танладин-гиз, - деди зарда билан Матлуба опа, - Мен иккинчи булишни хохламадим.
- Сиз ахир, унинг талогини беришимни хохладингиз, бу адолатданми?
- Энди буларнинг хаммаси ахамиятсиз, - Матлуба опа шундай дея машинага утирмокка чогланди, бирок унинг била-гидан Бурхон ака тутди.
- Хомиладорлигингизни билардим, нега кизим борлигини мендан пинхон тутдингиз?
Матлуба опа унинг чангалидан юлкиниб чикар экан:
- Уша кизингизнинг бугун суди булди! Сиз хам уша ердан чикдингиз чоги! - деди кесатиб ва машинасига минди. Бурхон ака автомобиль изидан мунгли караб колар экан, куз олдига Мохигул-нинг гамгин сиймоси келди. Хамма гап-дан вокиф булган Аъзам хамон ховури-дан тушмаган Матлуба опага кузгу узра назар ташларкан, деди:
- Сиз хозир пичокланган йигитнинг ота-си билан гаплашганингизни биласизми?
- Нима?! - Матлуба опа чинкириб юборди.

Бурхон ака нима учун Мохигул ушанда-мардикор аёллар ичида унинг диккати-ни тортгани ва унинг кузига иссик куринганини энди тушунди. У оталик мехри билан шунча аёл ичра уз зурриё-дини хис килганини англади. Бу балки кондошликнинг узига хос сезиш коби-лиятидир. Нима булганда хам Бурхон ака Мохигулни уз фарзандидек курга-нига сабаб бор экан. Аммо бу ходиса унинг юрагида кувончдан хам кура алам ва пушаймонлик туйгусини жун-бушга келтирди. У аросатда колди. Айникса, бир фарзандининг бошка фарзанди номусига тажовуз килишини тасаввур этаркан, додлаб юбораёзди. Бу не кургулик, бу не холки, муштипар кизи уз акасига пичок урмокка мажбур булса?! Асли бу кабохатда айбдорлар узи ва матлуба эканлиги-ю жабр тортганлар эса болалари болганин уйлар экан бугилиб кетди.
Дархакикат, Шерзод билан Мохигул ораларида сир булиб ётган ота-она муаммосини билишгани-да эи, бу вокеа содир булмасди. Изти-робли уйлар огушида кечаси билан мижжа кокмаган Бурхон ака эрталабданок машинасига миниб угли ётган шифохонага йул олди. Бир киши-лик хонада ярим ёнбошлаганча телеви-зор куриб ётган Шерзод, дабдурустдан важохат билан кириб келган отасини куриб ажабланди:
- Келинг, дада, кайфиятиз йукрокми?
Бурхон ака углининг каравоти ёнидаги стулни олиб, терс килиб, суянчигига тирсакларини тираганча утираркан, Шерзодга унинг дилидагини укмокчи булгандек каттик тикилди.
- Тугрисини айт, Мохигулни зурламок-чимидинг?
Шерзод типирчилаб колди.
- Айтдим-ку, ахир! Угирлик килаётгани-да ушлаб олдим деб. Унинг кочиб кети-шига каршилик килмокчийдим, пичок санчди.
- Ёлгон!!! - бакирди Бурхон ака. - Мен у кизни яхши биламан. Унинг кули эгри булганида биринчи куни юз минг берга-нимдаёк кайтиб келмасди. Мен сенга ишонмайман.
- Дада...ахир! - кузлари жовдиради Шерзоднинг
- Касам ич! - деди дабдурусдан Бурхон ака. - Сузларинг ростлигига касам ич.
- .....
- Нега индамайсан? Демак, айбдорсан! Кейинги судда айбингни буйнингга оласан!
- Хеч качон!!!
Бурхон ака углининг ёкасидан бугди:
- Бошиданок айбдор эканингни билган-дим. Сени бугиб улдирсам хам хакким кетади!
Шерзод отасининг чангалидан махкам тутаркан, касам ичишга-да рози булди:
- ....Улай агар, айбим йук.
Бурхон ака углини ёкасини силтаб урнидан турди.
- Барибир сенга ишонмайман, - деди хансираб.
Шерзод шу тобда хурлиги келди.
- Дада, нега доимо уша кизнинг ёнини оласиз?
- Уша киз...- деркан ота кузини олиб кочди...- уша киз сенинг синглинг...ота бир кондош синглинг булади!
Шерзоднинг "нима" дейишга хам курби етмади. У анграйиб хозиргина отаси чикиб кетган эшикка нигохи кадалган-ча суратдек котиб колди. Унинг онгида "кондош синглинг; синглинг" деган жум-лалар акс садо берарди.

Навбатдаги суд мажлиси бошланди. Мохигул маъюс нигохи ила одамлар орасидан бувисини излади. Аммо дардманд Саломат хола набирасини айбланувчилар курсисида курмокни хазм килолмаслигини англаган Матлу-ба опа уни олиб келмокни лозим топма-ганди. Айни дамда мушфик буви ярат-гандан набирасининг толеини сураб, илтижо килаётганди.
Мохигулга нигохлар кадалган. Бу хилма-хил нигохлар ичида Аъзамнинг мухаббатли караши-ю, Бурхон аканинг ва Муяссар опанинг ачиниб назар таш-лаши мавжуд эди. Шу пайт суд хайъати залда пайдо булди. Хамма урнидан туриб уларни карши олди. Бир оздан сунг суд раисининг ижозати билан "жабрланувчи Шерзод Алиев" деди.
Шунда хоргин кадам ташлаганча Шерзод чикиб келди. У чикиб келар экан, Мохигулга алланечук булиб бокди Киз хам айни дамда унинг мунгли ниго-хини пайкади ва бир пайтлари кузлари-дан чуг чакнагувчи бу йигитнинг бу кадар сулиб колганидан хайрон булди.
- Шерзод Алиев, - деди "кораловчи", - сиз ёзма давоингизни огзаки тасдиклайсизми?
- Йук! - бу жавобдан бутун зал калкиб кетгандек булди.
- Уша куни мен....мен...- Шерзоднинг овози
Bu ma'qolani do'slaringa yubor:
Скачать txt | fb2
1 2 >>

Сообщение: (Max. 5000)

b i u s s spoiler quote url Code color bg color


Комментарии
 A UZL1DER [Off] (05.09.2019 / 20:47)
 Хватает один друг, если он настоящий
Макадец автор. Ещë такой рассказ пиши. Menga yoqdi
 A ZaMiNsKiY_KING* [Off] (04.09.2019 / 19:51)
 ☺️βιrα๗ βαχτใι๗αηεε✌❤
Hech kim o'qimaganu bu hikoyani
C A Captain_96 [Off] (01.09.2019 / 12:33)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
O'qigani erindim nima haqida ekan asosan hikoya intim joylari bormikan
 A Optimist [Off] (25.08.2019 / 10:27)
 Sen benim kurtuluşumsun İstanbul...
Hikoya ko‘chirishdan ko‘ra zarilroq ishlarim bor mani
Гость: ali199004 (24.08.2019 / 16:43)
Ajoyib shunaqangi maroq bilan o'qidimki saytga shunaqa hikoyalar ko'proq kerak deb o'ylayman
 A Majnunboy [Off] (24.08.2019 / 15:44)
 ☺️βιrα๗ βαχτใι๗αηεε✌❤
 A Optimist [Off] (23.08.2019 / 12:43)
 Sen benim kurtuluşumsun İstanbul...
Ko‘chirmachi
Siryozni (23.08.2019 / 13:21)
Qolindan kelsa sanam ko'chir
S A Siryozni [Off] (23.08.2019 / 08:33)
Barcha yaxshi gaplar uchun raxmat
 A Babay [Off] (23.08.2019 / 03:51)
 XXX (page)
Zo‘r hikoya ekan gap yoq omad
Z M Zarifa [Off] (22.08.2019 / 23:06)
Класс узр
Z M Zarifa [Off] (22.08.2019 / 23:05)
Кламм
K M Kamina [Off] (22.08.2019 / 14:23)
Жуда яхши ҳикоя
Гость: 5t6 (22.08.2019 / 09:55)
Yana shunaqa. Mazmunli hikoya bulsa jon deb uqiyman
Гость: 5t6 (22.08.2019 / 09:53)
Zur baraka top muallif
Всего: 14
На главную
waplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовTOporn.su - Рейтинг порно сайтовSKYTPOP.US -  Рейтинг сайтов | Каталог сайтов